Společnost Františka Tröstera

Společnost Františka Tröstera byla založena 19. 11. 2003.

Zabývá se zejména osobností a celoživotním dílem národního umělce, světoznámého jevištního výtvarníka a pedagoga Františka Tröstera (1904 – 1968). Vytvoření společnosti, založené při příležitosti stého výročí jeho narození (20. 12. 2004), by mělo podnítit zájem odborné veřejnosti spolu s potřebou ucelit odkaz díla umělce. Společnost sdružuje užší okruh veřejnosti zabývající se problematikou scénografie. Zároveň je otevřena všem, kteří se zajímají o osobu a dílo umělce.

Společnost si dává za úkol zviditelnit odkaz Františka Tröstera, pečovat o něj a předat jej budoucím generacím. Jde také o celkové zpracování Trösterovy umělecké tvorby – zatím byla zpracována jeho divadelní tvorba, avšak architektonická, výstavnická, malířská, grafická a ilustrátorská tvorba nikoliv. Dodnes nebyla komplexně zpracována ani jeho pedagogická činnost, ačkoliv F. Tröster založil katedru scénografie na DAMU v roce 1946 a působil zde až do své smrti v roce 1968.

"Umění se nedá dělat bez absolutního charakteru, že v něm musí být vidět lidská tvář; že dělat umění je vážná zodpovědná práce, že tvar musí mít obsah.“

Cílem společnosti je pořádání různých aktivit spjatých s problematikou jevištního výtvarnictví, jako například pořádání scénografických výstav či propagace scénografie jako oboru.

Mezi hlavní cíle společnosti patří:

  • Seznamování veřejnosti s dílem a odkazem Františka Tröstera
  • Organizování diskusních setkání, konferencí a symposií určených užší veřejnosti a odborníkům na národní i mezinárodní úrovni
  • Pořádání výstav díla Františka Tröstera
  • Usilování o vydání souhrnné monografie věnované osobnosti a dílu prof. arch. Františka Tröstera
  • Informování veřejnosti o osobnosti a životě Františka Tröstera v masových médiích (tisk, rozhlas, televize, internet…)
  • Práce na souborném uspořádání díla a jeho adjustaci současně s digitální dokumentací (vydání na CD-Romu)

 

Členové Správní rady

Ing. Arch. Martin Tröster - prezident
PhDr. Magda Wagenknechtová Svobodová - víceprezident
PhDr. Vlasta Koubská
PhDr. Ondřej Černý

 

Stanovy společnosti

PDF >>

 

Přihláška do společnosti

DOC >> / PDF >>

"Člověk dělá-li něco poctivě a s láskou je poznenáhla prolnut touto prací. Pod tlakem vyřešit problémy obědvá, bloudí po ulici, přeměňuje si prosté věci do řeči a tvaru divadelního, tvoří v sobě tvarovou, barevnou, světelnou zásobu, jakousi kartotéku, kterou později podle potřeby používá."